• Integrasi ilmu Naqli dan Aqli (iNaQ) secara amnya bermaksud penjanaan ilmu baharu yang berteraskan kepada sumber dan metodologi ilmu yang selari dengan kerangka ajaran Islam.